Smart City - inteligentne miasto

Inteligentne miasto, znane także pod angielskojęzycznym terminem smart city, to obszar miejski, na którym stosuje się najnowsze rozwiązania techniczne w celu poprawy wydajności infrastruktury miejskiej. Właściwe funkcjonowanie smart city opiera się na partycypacji obywatelskiej – dzięki aktywnemu uczestnictwu w życiu miasta oraz stosowaniu się do zasad zrównoważonego rozwoju, mieszkańcy mogą wspólnie zadbać o wysoką jakość życia, która dzięki kolejnym przełomom technologicznym ma potencjał do dalszego wzrostu.

Przedstawiamy nasz projekt Smart City. Wykonaliśmy analizę urbanistyczną oraz projekt koncepcyjny wraz ze studium możliwości dla stworzenia przestrzeni smart city jako nowej dzielnicy na obszarze o powierzchni 26,8 ha.

Koncepcja przewiduje:

  • zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 151 000 m2,
  • zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 324 870 m2,
  • zabudowę mieszkaniowo-usługową – 491 485 m2,
  • zabudowę usługową – 192 928 m2.