Kompleksowe usługi budowlane i projektowe Katowice

W DESKA Project świadczymy kompleksowe usługi budowlane i projektowe zarówno dla osób prywatnych, jak i Klientów biznesowych. Wykonujemy projekty wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę. Zajmujemy się także analizami środowiskowymi oraz organizacją przetargów dla wykonawców. Ponadto przeprowadzamy ekspertyzy budowlane i wydajemy operaty wodnoprawne. Sprawy szczególnie skomplikowane weryfikujemy na bieżąco z naszym działem prawnym.

 

Projekty i usługi, które oferujemy w naszym biurze:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty układów funkcjonalno-przestrzennych,
 • projekty budowlane,
 • projekty architektoniczno-budowlane,
 • projekty techniczne,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty warsztatowe,
 • projekty wnętrz,
 • analizy działki pod kątem możliwości zabudowy,
 • opracowania środowiskowe,
 • operaty wodnoprawne,
 • analizy energetyczne i analizy kosztów utrzymania budynków,
 • badania geotechniczne i sejsmiczne gruntów, analizy skażenia,
 • realizacja projektów wszystkich branż,
 • nadzory budowlane,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • opinie techniczne,
 • przedmiary i kosztorysy,
 • programy naprawcze,
 • inwentaryzacje,
 • organizacja przetargów na generalnego wykonawcę,
 • projektowanie i wykonawstwo w formule „zaprojektuj i buduj”.

 

 

Oferta

 

Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny jest jednym z dokumentów, które należy złożyć, aby uzyskać pozwolenie na korzystanie z infrastruktury wód naturalnych przy budowie nowego budynku. Należy w nim uzasadnić np. potrzebę skorzystania z wód podziemnych lub odprowadzenia wody deszczowej do cieku naturalnego (rowu). Wykonujemy operaty pozwalające na:

 • pobieranie wody,
 • odprowadzanie wody do rzek, potoków czy rowów,
 • przebudowę cieków naturalnych kolidujących z inwestycjami budowlanymi,
 • zabudowę otwartych rowów,
 • wpuszczanie ścieków do wód, ziemi i maszyn kanalizacyjnych,
 • wykorzystanie ścieków w rolnictwie,
 • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
 • budowę zbiorników retencyjnych rozsączających.

 

Elementy operatu wodnoprawnego

Prawo wodne wyraźnie określa składowe operatu wodnoprawnego. Składa się on z dwóch części – opisowej i graficznej. Część opisowa zawiera podstawowe dane takie jak data, nazwa zleceniodawcy czy dane jednostki ubiegającej się o pozwolenie. Pozostałe kwestie dotyczą zaś:

 • stopnia ingerencji w wody podziemne i powierzchniowe,
 • form ochrony przyrody występujących na terenie inwestycji,
 • sposobów postępowania w przypadku awarii, wstrzymania i rozruchu działalności.

W części graficznej nanosimy natomiast dane o przewidywanej lokalizacji inwestycji, jej zagospodarowaniu oraz przekrojach poprzecznych i podłużnych urządzeń wodnych. Podawane informacje muszą być opisane w sposób dość precyzyjny i wyczerpujący, by wniosek został zaakceptowany. Aby uniknąć błędów w jego przygotowaniu, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, takiej jak DESKA Project i zlecić nam przygotowanie planu wodnoprawnego planowanej inwestycji.

 

Usługi nadzoru budowlanego i inwestorskiego

Nadzory budowlane polegają na prowadzeniu kontroli nad robotami budowlanymi. Jest to bardzo ważny element procesu realizacji projektu, bowiem przy bardziej skomplikowanych obiektach taki nadzór wymagany jest przepisami. W ramach nadzoru budowlanego przejmujemy rolę kontrolną nad procesem budowy, zarówno w ujęciu protokolarnym, jak i w zakresie koordynowania przebiegu prac. Do naszych zadań należy też prowadzenie dokumentacji bieżącej i powykonawczej, a także zabezpieczanie placu budowy. Dzięki wsparciu nadzorcy realizacja inwestycji odbywa się nie tylko zgodnie z projektem budowlanym, ale i w myśl obowiązujących regulacji prawnych.

Oferta DESKA Projekt obejmuje także usługi nadzoru inwestorskiego, w ramach których działamy jako reprezentanci inwestorów i kontrolujemy przebieg wykonywanych prac na placach budowy. Pilnujemy, by były one przeprowadzane starannie i zgodnie z zatwierdzonym projektem. Czuwamy także, by zlecenie zostało zrealizowane z wykorzystaniem wysokojakościowych materiałów. W tym celu uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych instalacji i budynków, a w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad sprawdzamy ich usunięcie. Dodatkowo zajmujemy się także kontrolą rozliczeń.

 

Kiedy nadzór inwestorski jest niezbędny?

Wytyczne w sprawie obiektów budowlanych, w przypadku których wymagane jest ustanowienie nadzoru inwestorskiego, są ściśle określone prawnie przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Dotyczą one przede wszystkim skomplikowanych projektów lub konstrukcji o strategicznym znaczeniu. W myśl owych przepisów nadzór inwestorski jest niezbędny m.in. w przypadku:

 • obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze min. 2 500 m3,
 • budowli znajdujących się w rejestrze zabytków,
 • budynków zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem,
 • dróg i mostów.

 

Uprawnienia niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego

Inny dokument, tj. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określa natomiast uprawnienia, jakie musi posiadać osoba zajmująca się nadzorem inwestorskim. W myśl tej ustawy funkcję inspektora może pełnić tylko specjalista mający wykształcenie techniczne i odpowiednie uprawnienia budowlane, a także doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa budowlanego. Musi również być członkiem izby samorządu zawodowego. Pracownicy naszego zespołu posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Ekspertyzy budowlane

Wykonujemy również ekspertyzy budowlane całości lub części budynków, które pozwalają na wyeliminowanie wad projektowych, niezgodności z projektem oraz stwierdzenie usterek i niedoróbek. Wady te mogą wpływać m.in. na cenę sprzedaży obiektu czy uprawnienia z tytułu rękojmi podczas zakupu nieruchomości.

Prowadzimy nadzór budowlany i inwestorski na terenie Katowic i okolicznych miejscowości. W celu skorzystania z naszych usług bądź w przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod udostępnionymi na stronie danymi kontaktowymi.