Kiedy należy wykonać operat i uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Jeśli chcemy zrealizować inwestycję, wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpłynąć na ich stan, potrzebujemy operatu wodnoprawnego. Takie pozwolenie jest niezbędne m.in. przy odprowadzaniu wody deszczowej do cieku wodnego lub odprowadzeniu ścieków przemysłowych do kanalizacji. Wyjaśniamy, jak wygląda cała procedura!

Czym jest operat wodnoprawny?

Wspomniany dokument uzasadnia potrzeby inwestora, który w przyszłości będzie użytkował wodę. Przypominamy, aby zachować przy tym należytą staranność. W tym celu warto skorzystać z pomocy firmy, dysponującej odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w przygotowywaniu operatów.

Aby swobodnie użytkować wodę, należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia. Pamiętajmy, żeby dołączyć do niego operat, w którym podajemy aktualną sytuację wodnoprawną. Oprócz tego uwzględnijmy w nim dane związane z aspektami środowiskowymi, prawnymi i technicznymi, niezbędnymi do wydania decyzji. Należy zwrócić uwagę na to, aby operat był sporządzony zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

Operat – kiedy należy go sporządzić?

Dokument wydawany jest przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich i dyrektorów zarządów zlewni. Potrzebujemy go, gdy chcemy:

 • zbudować przydomową oczyszczalnię,

 • wykopać staw, zbiornik lub wylot do rzeki,

 • przebudować cieki wodne,

 • zbudować studnię,

 • odprowadzić ścieki produkcyjne,

 • rozsączyć wody opadowe w gruncie,

 • zrealizować inne działania, wpływające na gospodarkę wodno-ściekową i jakość wód podziemnych i powierzchniowych, w tym odprowadzanie ścieków roztopowych, deszczowych, zanieczyszczeń przemysłowych.

Należy podkreślić, że potrzebujemy tego dokumentu niezależnie od tego, czy chcemy odprowadzać, czy pobierać wodę. Wniosek składamy również wtedy, gdy chcemy odwodnić uprawy i grunty, a także korzystać z wody zgromadzonej w naturalnych zbiornikach.

Jak wygląda operat?

Dokument składa się z dwóch części: opisowej i graficzno-rysunkowej. Pierwszy element zawiera stronę tytułową, na której powinien znaleźć się:

 • numer i data zawarcia umowy,

 • nazwa inwestycji i zleceniodawcy,

 • imię, nazwisko i numer uprawnień budowlanych autora opracowania,

 • data opracowania.

Oprócz tego w części opisowej znajdują się następujące informacje: dane osoby lub zakładu ubiegającej się o wydanie pozwolenia, podstawę prawną opracowania operatu, a także jego cel i zakres. Dodatkowo należy w niej uwzględnić stan formalno-prawny nieruchomości, cel i zakres planowanych działań, lokalizacje wylotów podane jako współrzędne geodezyjne i geograficzne. Ponadto określamy w nich strony postępowania, obowiązki wnioskodawcy w stosunku do osób trzecich, wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne, sposób postępowania w przypadku awarii i rozruchu.

Architekt przypomina też o części graficzno-rysunkowej, w której musi się pojawić:

 • mapa ewidencyjna,

 • schemat technologiczny,

 • plan zagospodarowania terenu łącznie z nieruchomością,

 • poglądowy plan usytuowania danego obiektu,

 • przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych,

 • wykaz właścicieli gruntów ze wskazaniem na mapie,

 • rysunki istniejących obiektów technologicznych.

Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Wniosek wraz z operatem można złożyć w siedzibie nadzoru wodnego, w zasięgu którego znajduje się dana inwestycja. Wspomniane dokumenty można również przedłożyć w regionalnym zarządzie gospodarki wodnej lub siedzibie zarządu zlewni. Przypominamy, aby dołączyć do nich opis planowanej inwestycji, ocenę wodnoprawną, decyzję o uwarunkowaniach środowiska, a także wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie dysponujemy ostatnim dokumentem, możemy go zastąpić decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Wśród niezbędnej dokumentacji znajdziemy wypisy z rejestru gruntu, projekt instrukcji gospodarowania wodą, zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych lub dane związane z aktualną sytuacją hydrologiczną. Pamiętaj, aby dołączyć dowód wniesienia opłaty administracyjnej.