Dokumentacja projektowa w instalacjach sanitarnych

Do instalacji sanitarnych zaliczamy: instalację centralnego ogrzewania, instalację wodno-kanalizacyjną i instalację gazową. Na etapie projektowania przygotowywana jest kompleksowa dokumentacja projektowa i techniczna, która obejmuje nie tylko wszelkie ustalenia inwestycyjne, ale też obowiązujące normy (Normy Polskie) oraz przepisy regulowane przez ustawy, rozporządzenia i zarządzenia.

Co zawiera dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych?

Dokumentacja w instalacjach sanitarnych zawiera przede wszystkim projekty poszczególnych instalacji: wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji, gazowych i pozostałych instalacji oraz urządzeń technicznych. Każdy z projektów musi obejmować obliczenia, rysunki oraz opis techniczny.

W opisie technicznym ujęte są wszelkie rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, które mają zagwarantować użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Uwzględnia on też sposób powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi i punktami pomiarowymi. Opis musi zawierać założenia przyjęte do obliczeń instalacji i podstawowe wyniki tych obliczeń. Do innych ważnych elementów opisu technicznego zaliczamy m.in.:

  • charakterystykę przyłączy, średnic, materiałów, uzbrojenia, sposoby wykonywania połączeń, zasady układania i mocowania rur itd.,
  • sposób prowadzenie poziomów i pionów,
  • specyfikę zastosowanych materiałów i uzbrojenia,
  • wytyczne montażu rur,
  • wyposażenie sanitarne obiektu budowlanego.

W części opisowej projektu instalacji sanitarnych znajdują się uwagi informujące o części rysunkowej i obliczeniach, a także wymagane uprawnienia osób podejmujących się wykonania prac montażowych, wymagania dotyczące sposobu izolacji, obowiązkowych atestach, świadectwach itd.

Projekt instalacji sanitarnych wykonywany jest na specjalnych podkładach budowlanych, wykonanych najczęściej w podziałce 1:50, ewentualnie 1:100 w przypadku dużych obiektów. Przyłącza projektowane są na tzw. podkładach geodezyjnych, czyli mapie sytuacyjno-wysokościowej w podziałce 1:500. Dla czytelności i komunikatywności rysunków należy przestrzegać zasad dotyczących oznaczeń graficznych zgodnych z Polskimi Normami.